Ostrovy kultúry

Ostatné spravované nehnuteľnosti

1. Domov mládeže, Popradská č. 76, Košice, 2. pozemky v katastrálnom území Stráňany, 3. pozemky v katastrálnom území Spišská Nová Ves, 4. pozemky v katastrálnom území Cejkov.

Správa majetku Košického samosprávneho kraja spravuje aj nižšie uvedený nehnuteľný majetok Košického samosprávneho kraja:

  1. Domov mládeže, v katastrálnom území Terasa, na ulici Popradská č. 76, súpisné číslo 255, parcelné číslo 4342/1, obec Košice – domov je dlhodobo prenajatý Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a slúži pre študentov univerzity ako ubytovacie zariadenie.
     
  2. Pozemky, v katastrálnom území Stráňany, pozemky registra E KN, parcelné čísla 3441/1, 3442, 3444, 3445, 3450, 3454, 3455, 3463/2, 3465, 3466, 3468, 3564, 3565, 3566, 3567, 3571, 3576, 3581 o rozlohe 4 570 m2, pozemky registra C KN, parcelné čísla 1391, 1392/2 o rozlohe 910 m2, pozemky registra E KN, parcelné číslo 3441/2 o rozlohe 375 m2, pozemky registra E KN, parcelné čísla 3446/2, 3452/2, 3453/2, 3460/2, 3568/2, 3569/2, 3570/2, 3575/2 o rozlohe 1 976 m2 , pozemky registra C KN, parcelné čísla 1555/1, 1555/5, 1555/6, 1555/7, 1555/8, 1555/9, 1555/10 o rozlohe 189 884 m2, obec Michalovce – zámer vlastníka na zámenu pozemkov s mestom Michalovce.
     
  3. Pozemky, v katastrálnom území Spišská Nová Ves, pozemky registra C KN, parcelné čísla 1094/44 až 1094/61 a parcela číslo 4790/1 o rozlohe 23 538 m2, a prevádzková budova so súpisným číslom 3152, na pozemku registra C KN, parcelné číslo 1094/44, obec Spišská Nová Ves – zámer vlastníka na zámenu nehnuteľností s mestom Spišská Nová Ves.
     
  4. Pozemky, v katastrálnom území Cejkov, pozemky registra C KN, parcelné čísla 24/8, 25/2, 25/3, 26/1 o rozlohe 998 m2, obec Cejkov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.06.2013 11:07
Upravené: 08.06.2018 08:33